« Back to Otago

Mount Pisa, Otago

8 mi   gravel

Lake Dunstan Trail.

Gravel route from Alpha St to Pegasus Ct, Mount Pisa, Otago