« Back to Oregon

Oakridge, Oregon

9 mi   gravel

Around The Lake

Gravel route on NF-2118, Oakridge, Lane County, Oregon

17 mi   gravel

Fun and Beautiful Ride!>

Gravel route from NF-1821 to NF-661, Oakridge, Lane County, Oregon