« Back to Oklahoma

Afton, Oklahoma

3 mi   gravel

E 307 Rd

Gravel route from OK-85 to E 290 Rd, Afton, Delaware County, Oklahoma

4 mi   gravel

E 280 Rd

Gravel route from E 280 Rd to E 280 Rd, Vinita, Craig County, Oklahoma

9 mi   gravel

S 4440 Rd to S 4490 Rd/N4490 Rd

Gravel route from US-60 to E 290 Rd, Afton, Delaware County, Oklahoma

3 mi   gravel

S 500 Rd

Gravel route from S 500 Rd to E 290 Rd, Afton, Delaware County, Oklahoma