« Back to Nova Scotia

Bridgewater, Nova Scotia

7 mi   gravel

Bridgewater Centennial Trail to Adventure Trail

Gravel route from Lahave St to Adventure Trail, Blockhouse, Lunenburg, Nova Scotia

4 mi   gravel

Bridgewater towards New Germany

Gravel route from Lahave St to Nova Scotia Trunk 10, Lunenburg, Lunenburg, Nova Scotia

"Railtrail which is a bit chunky or sandy at points"