« Back to North Dakota

Courtenay, North Dakota

27 mi   gravel

State Highway 20

Gravel route from Hwy 20 to Hwy 20, Parkhurst, Stutsman County, North Dakota