« Back to Manitoba

Rossburn, Manitoba

12 mi   gravel

Gravel Rd.

Gravel route from MB-45 to MB-45, Rossburn, Division No. 16

12 mi   gravel

Provincial Road 577

Gravel route from MB-577 to MB-577, Rossburn, Division No. 16

2 mi   gravel

Gravel Rd.

Gravel route from Unnamed Road to Unnamed Road, Rossburn, Division No. 16

9 mi   gravel

Gravel Rd.

Gravel route from Unnamed Road to Unnamed Road, Rossburn, Division No. 16

13 mi   gravel

Gravel Rd.

Gravel route from Victoria Ave to Unnamed Road, Angusville, Division No. 16, Manitoba